Avcı &Avcı Hukuk bürosu veri sorumluları Av.Tuğba GÜNEŞ AVCI ve Av.Ercan AVCI tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile web sitemiz ziyaretçileri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Avcı &Avcı Hukuk bürosu veri sorumluları tarafından sağlanan hukuki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.maddeleri uyarınca açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, sır saklama yükümlülüğümüz altında;
-Mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller (dosya tutulması, dava dilekçelerinin oluşturulması, icra takiplerinin başlatılması, ihtarname hazırlanması, sözleşme hazırlanması, tahsilat yapılması ve gerektiğinde müvekkillerle iletişime geçebilmek, vekalet ilişkisinin gerektirdiği hususlar) ,
-Hukuki danışmanlık hizmeti verebilmek,
-Dava ve icra dosyalarının takibi,
-Her türlü hukuki iş ve işlemleri takip görev ve sorumluluklarımız bulunması,
-Müvekkillerle yapılan sözleşmelerde karşılıklı hak ve alacakların korunması nedenleriyle tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Usulü

Kişisel verileriniz tarafımızca farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak hukuki faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz; vekaletnameler, avukatlık ücret sözleşmeleri, görüşmeler sırasında tutulan notlar, müvekkillerin getirdiği notlar, elektronik yazışmalar, kartvizitler, müvekkillerin getirdiği dava/icra dosyaları ile muhteviyatları, şahıs ve şirketlerle yapılan hukuki yazışmalar ile toplanarak işlenmektedir.
Web sitemiz için kullandığımız herhangi bir çerez bulunmamaktadır. Zira web sitemiz hukuki bilgi aktarımında bulunmak, adres bilgisi vermek ve çalışma alanlarımızdan bahsetmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle veri toplama gibi bir amacımız bulunmamaktadır. Ancak arama motorlarının kendi uyguladığı çerezler varsa bunlar tarafımızca bilinememektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz normal şartlarda tarafımızca yurt dışına aktarılmamaktadır. Web sitemizin serverı da yurt içinde bulunmaktadır. Fakat yurt dışında yaşayıp bizden hizmet alan kişilerle yapılan elektronik yazışmalar için kullanılan uygulamaların serverları Türkiye’de olmadığından yurt dışına veri aktarımı olacaktır. Bu konuda Whatsapp, telegram, instagram, facebook gibi uygulamalar, gmail, yahoo, hotmail gibi eposta sağlayıcılarının serverlarida yurt dışında olduğu için tarafımızla bu yollarla iletişim kurmanız yahut bilgi ve belge paylaşımı yapmanız halinde yurtdışına veri aktarımı yapıldığı unutulmamalıdır. Bizlerle bu şekilde iletişime geçmeniz yahut bilgi ve belge paylaşımı yapmanız halinde açık rızanızın var olduğu kabul edilecektir. Yurt dışına veri aktarımı yapılmasını istemediğiniz takdirde randevu alarak yüzyüze görüşme sağlayabilirsiniz.
Bunun dışında kişisel Verileriniz yurt içinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile sadece mevzuatta öngörülen durumlarda ilgili kurumlar, mahkemeler, savcılıklar, idari makam ve merciilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel verilerinizin hangilerinin ne amaçla işlendiğini, kimlere aktarıldığını, yanlış işlenmişse düzeltilmesini, kanuna aykırı işlenmiş ve bir zararınız doğmuşsa bunun giderilmesini talep edebilirsiniz. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince veri sorumlusu tarafından ücret istenebilecektir.

Tanımlar

Açık Rıza                  :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Çerez (Cookie)       :Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
Kanun/KVKK         :7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri              :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin
İşlenmesi                  :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen             :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumlusu     :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.