YARGITAY 1. Hukuk Dairesi  2015/633 E.  ,  2017/3592 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, 141 ada 50 parsel sayılı taşınmazın mirasbırakanları … tarafından davalı …’a verilen 16.3.2010 tarihli vekaletname ile davalı …’ın eşinin kardeşi olan davalı …’e 19/03/2010 tarihinde satış suretiyle devredildiğini, davalı …’ın 71 yaşındaki annesi …i kandırdığını ve dava konusu taşınmazı davalı …’e mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla devrettiğini, mirasbırakanın maliki olduğu taşınmaza ipotek tesisi için vekaletname verdiğini zannettiğini belirterek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davanın reddine dair karar Dairece “…aldatma (hile) sonucu alınan vekaletin kötüye kullanılmak suretiyle temlikin gerçekleştirdiği sonucuna varılmaktadır. Öte yandan; davanın açıldığı tarihte taşınmazın tapu kaydına “davalıdır” şerhi konulmuş olup, ikinci el konumundaki son kayıt malikinin iyiniyet iddiasında bulunamayacağı, TMK nun 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacağı da açıktır. Hal böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.’’ gerekçesi ile bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, bir kısım davalılar tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’nun raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-
Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Bir kısım davalıların temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 648.39.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 19.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.