Barolar kamu tüzel kişiliğine sahip avukatların oluşturduğu meslek kuruluşlarıdır. Avukatlık mesleğinin tarihsel süreci, yargının üç sacayağından biri olmaları, kamusal nitelikte hizmet sunma gibi birçok özelliğiyle diğer serbest mesleklerden ayrılması, baroları diğer meslek örgütleri içersinde çok farklı ve önemli bir konuma getirmiştir.
Bu özel konumları gereği baroların ve çatı kuruluşu Barolar Birliği’nin gündemdeki hukuki konulara ilişkin açıklama yapması doğal, hatta zaman zaman zaruridir.
Türkiye’de 83 adet baro olup bu barolara üye yaklaşık 160.000 Avukat bulunmaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nun 55.782 , Ankara Barosu’nun 23.764 Üyesi, İzmir Barosu’nun 11.650 üyesi bulunmaktadır. Kayseri Barosu ise 2.410 üyeye sahiptir.
Türkiye’de avukatların büyük çoğunluğu genç avukatlardan oluşmaktadır. Örneğin dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosunun 2022 Mayıs ayı itibariyle yaş ortalaması 38 olup, avukatların kıdem ortalaması ise 12’dir. Mensupların %56’sı ise 1-10 yıllık kıdeme sahip avukatlardan oluşmaktadır. Bu durum, Türkiye genelindeki genç avukat sayısının da oldukça fazla olduğunun göstergesidir.
Yani büyük çoğunluğu gençlerden oluşan yargının üç sacayağından biri olan bir avukat ordusu, görevi gereği hukukun üstünlüğünü ve maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlamak için mesleki faaliyetini yürütürken aynı zamanda da meleki faaliyeti karşılığında kazanç sağlamaya ve geçinmeye çalışmaktadır. Özellikle genç avukatlar mesleklerini icra ederken büyük maddi ve manevi zorluklar çekmektedirler. Genç Avukatlar ümitlerini ve umutlarını kaybetmemeye çalışmakta, bu zorlukları aşmak için insanüstü bir gayret ve sabır göstermektedirler.
Genç avukatların bu zorlu süreçlerinde meslek örgütleri olan barolar işlevlerini çoğu zaman yerine getir(e)memekte, yeterince meslektaşın yanında/arkasında ol(a)mamakta, avukata gereği kadar yardım etmemekte/edememektedir.
Tabi ki mesleğin ve meslektaşların birçok sorununun temelinde ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik durum, eksik veya uygulanma uyan yasal düzenlemeler, iktidarın/ idarenin avukatlık mesleğine bakış açısı vb. etkenler bulunmaktadır. Bunun için siyasi iktidarla ve parlamentoyla diyalog kurulması, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşülmesi gerekmektedir.
Ayrıca kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak adına gündemdeki hukuki konularla ilgili basın açıklaması yapılması, bildiri yayımlanması önemli bir araçtır.
Ancak genç avukatlar, Baroların ve Barolar Birliğinin basın açıklaması yapması ve ortak bildiri yayınlamasının ötesine geçip, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde elindeki insan ve maddi kaynakları kullanarak sorunlarına çözüm üretecek politikaları geliştirmesini ve uygulamasını beklemektedir. Ne yazık ki Barolar Birliği ve Barolar genç avukatların sorunlarına çözüm üretecek projeler ortaya koyamamaktadırlar. Bu durum, genç avukatların kendisini yalnız hissetmesine yol açmakta, baroya olan aidiyetinin azalmasına neden olmaktadır. Genç avukatlar barolarını sığınılacak bir liman olmaktan çok hakkında müeyyide uygulayacak bir kurum gibi görmektedir.
Baro Yönetimlerinin çoğu, mevcut düzeni devam ettirmekte, geleneksel söylem ve eylem boyutundan çıkamamaktadır. Birbirinin türevi düşünceler, birbirinin benzeri söylemler artık mesleğin ve meslektaşın sıkıntılarına çare olamamakta, mesleği ileriye taşıyamamaktadır. Baro yönetimlerine sürekli aynı kişilerin aday olması da bu kısır döngüyü beslemektedir.
Mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çözümü için Türkiye’deki tüm kurumlarda olduğu gibi barolarda ve barolar birliğinde de yenilikçi, çözüm odaklı, vizyoner, fark yaratan, katma değer üreten yönetim tarzının hayata geçmesi gerekmektedir. Yani reformcu baro yönetimlerinin iş başına gelmesi, baroları yönetmeye başlaması mesleğimiz için artık hayati önem arz etmektedir.
1136 sayılı kanun gereği Ekim ayı içerisinde Türkiye’deki tüm barolar seçime gidecek olup bu seçimlerle avukatlar Baro Başkanını, Yönetim Kurulu üyelerini, Denetim ve Disiplin kurulu üyeleri ile TBB delegelerini seçecekler.
Genç Avukatlar ise sayıları itibari bu seçimlerde en etkin rolü oynayacak ve sonucu belirleyecek kesim olarak gözükmektedir.
Baroya kayıtlı avukatların çoğunluğunu oluşturan Genç Avukatların enerjik,yenilikçi özelliklerinin reformcu bakış açılarının baro yönetimlerine (birkaç istisna dışında) henüz yansımadığı görülmektedir. Genç Avukatlara Baro seçimlerinde oyları alınması gereken kitle olarak görülmesinin ötesine geçilerek genç avukatların vizyonlarını, donanımlarını, baro yönetimlerine aktarmasına, meslek ve meslektaş için kullanmalarına imkan tanınmalıdır.30/08/2021

AV. ERCAN AVCI